2060 Cotton-Ramie Shijira Samue
From ¥25,000 JPY
No.201 BeigeNo.202 GrayNo.206 GreenNo.207 Dark NavyNo.208 BrownNo.209 Black+ 3 more
8050 Linen-Cotton Roll-Up Samue
¥31,000 JPY
No.1 BeigeNo.2 Dark NavyNo.3 BrownNo.4 Black+ 1 more
1092 Cotton-Ramie Yoryu Samue
From ¥30,000 JPY
No.71 Dark NavyNo.73 BlueNo.74 GrayNo.75 BrownNo.77 BeigeNo.78 GreenNo.79 Black+ 4 more
7003 Cotton-Ramie Yoryu Jinbei
From ¥24,000 JPY
No.1 NavyNo.2 BlueNo.3 BeigeNo.4 BlackNo.5 GrayNo.6 BrownNo.7 Green+ 4 more
[Fabric Sample]2060 Cotton-Ramie Shijira
¥150 JPY
No.201 BeigeNo.202 GrayNo.206 GreenNo.207 Dark NavyNo.208 BrownNo.209 Black+ 3 more
[Fabric Sample]2080 Washi Shijira-ori
¥150 JPY
No.1 Dark NavyNo.2 BlackNo.3 GreenNo.4 Gray+ 1 more
7080 Washi Shijira-ori Jinbei
¥27,000 JPY
No.1 NavyNo.2 BlackNo.3 GreenNo.4 GrayNo.5 Brown+ 2 more